Lov om elektronisk signatur

Ot.prp. nr. 82 (1999-2000), Innst. O. nr. 41 (2000-2001), beslutning. O. nr. 53 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2000 Innst. O. nr. 41 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000