Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Ot.prp. nr. 28 (2000-2001), Innst. O. nr. 54 (2000-2001), beslutning. O. nr. 69 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2001 Innst. O. nr. 54 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.2001