Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), Innst. O. nr. 86 (2000-2001), beslutning. O. nr. 103 (2000-2001)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet