Lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Ot.prp. nr. 9 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 108 (2000-2001), Innst. O. nr. 6 (2001-2002), beslutning. O. nr. 19 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2001 Innst. O. nr. 6 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001