Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Ot.prp. nr. 74 (2001-2002), Innst. O. nr. 66 (2001-2002), (), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. O. nr. 66 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002