Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Asmund Kristoffersen om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlovens regler om pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Asmund Kristoffersen, Gunn Olsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.11.2002 Innst. O. nr. 17 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002