Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Ot.prp. nr. 42 (2001-2002), Innst. O. nr. 72 (2002-2003), beslutning. O. nr. 80 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.03.2003 Innst. O. nr. 72 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 08.04.2003

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2003