Lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)

Ot.prp. nr. 114 (2001-2002), Innst. O. nr. 13 (2002-2003), beslutning. O. nr. 14 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.11.2002 Innst. O. nr. 13 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002