Lov om endringer i sykehusloven og lov om psykisk helsevern (Sterkere nasjonal styring og regionalt samarbeid)

Ot.prp. nr. 48 (1997-98), Innst. O. nr. 65 (1997-98), beslutning. O. nr. 67 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1998 Innst. O. nr. 65 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998