Lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. O. nr. 92 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003