Lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar)

Ot.prp. nr. 61 (2002-2003), Innst. O. nr. 119 (2002-2003), beslutning. O. nr. 124 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2003 Innst. O. nr. 119 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003