Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Særregler av hensyn til rikets sikkerhet)

Dokument nr. 8:47 (2003-2004), Innst. O. nr. 89 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2004 Innst. O. nr. 89 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2004