Lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

Ot.prp. nr. 73 (2004-2005), Innst. O. nr. 76 (2004-2005), beslutning. O. nr. 71 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.04.2005 Innst. O. nr. 76 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2005

   Behandlet i Odelstinget: 25.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.2005