A. Lov om varsling, rapportering og undersøkelser av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven) B. Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) C. Lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Ot.prp. nr. 50 (2004-2005), Innst. O. nr. 82 (2004-2005), beslutning. O. nr. 73-75 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2005 Innst. O. nr. 82 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.2005