Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Dokument nr. 3:15 (2004-2005), Innst. S. nr. 38 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 38 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse. Undersøkelsen viser at det er et betydelig potensial for å videreutvikle styrings- og rapporteringssystemene. Riksrevisjonen har merket seg at Justisdepartementet ser alvorlig på flere forhold som blir synliggjort og vil bruke rapporten konstruktivt i det videre arbeidet med å få til en hurtigere saksavvikling. Komiteen uttaler i innstillingen blant annet at den har merket seg at undersøkelsen avdekker mangler når det gjelder å overholde tidsfristene som lovgiver har satt til politi- og påtalemyndighet, domstoler og kriminalomsorg. Komiteen ser det som svært positivt at departementet har iverksatt flere tiltak for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Etter komiteens syn vil det være behov for å gjennomføre nye undersøkelser. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006