Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Ot.prp. nr. 12 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 104 (2004-2005), Innst. O. nr. 34 (2005-2006), beslutning. O. nr. 40 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.03.2006 Innst. O. nr. 34 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets vedtak innebærer blant annet at svangerskapspenger gir rett til feriepenger. Det er også vedtatt at etterlønn som blir utbetalt som et engangsbeløp skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger. Når det gjelder fedrekvoten er det vedtatt begrensninger i dagens unntaksadgang slik at det bare skal være adgang til å gi dispensasjon når far er forhindret fra å ta omsorg for barnet på grunn av sykdom eller skade. Stortinget går også inn for en mer fleksibel foreldrepengeordning som gjør det enklere å kombinere arbeid og barneomsorg i barnets første leveår. Et samlet Storting står bak ovennevnte vedtak, mens et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre også gikk inn for å endre loven slik at det gis rett til uttak av fedrekvoten i de første seks ukene etter fødselen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006