Lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Ot.prp. nr. 16 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 105 (2004-2005), Innst. O. nr. 5 (2005-2006), beslutning. O. nr. 12 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2005 Innst. O. nr. 5 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i Svalbardloven. Endringen gir mulighet for å gi forskrift om begrensninger i virksomhet som vil kunne skade forskningsvirksomhet i bestemte områder av spesiell verdi for forskning på Svalbard.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2005