Lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Ot.prp. nr. 106 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 13 (2005-2006), Innst. O. nr. 33 (2005-2006), beslutning. O. nr. 41 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Innstilling avgitt 02.03.2006 Innst. O. nr. 33 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovvedtaket medfører at skoler kan pålegges å gi rutinemessige meldinger når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. I tillegg strammes retten til barnetrygd ved utenlandsopphold inn slik at barnet ikke regnes som bosatt i Norge ved fravær som er ment å vare mer enn seks måneder (tidligere tolv måneder). Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006