Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

St.prp. nr. 29 (2005-2006), Innst. S. nr. 65 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 15.12.2005Innst. S. nr. 65 (2005-2006)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Nysalderingen inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og redegjørelser for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner i 2005. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 63,3 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet anslås til 70,6 mrd. kroner, som er drøyt 3,7 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett 2005. Dette tilsvarer den faktiske bruken av petroleumsinntekter som dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens petroleumsfond. Den reelle underliggende utgiftsveksten anslås til 2 pst. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2005 anslås til 283,0 mrd. kroner, som i sin helhet overføres til Statens petroleumsfond. Etter dekning av statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd, avsettes dermed netto 212,4 mrd. kroner i Petroleumsfondet. Etter renteinntekter og utbytte anslås det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond til 253,3 mrd. kroner.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.12.2005

  Behandlet i Stortinget: 20.12.2005