Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

St.prp. nr. 29 (2005-2006), Innst. S. nr. 65 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 65 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Nysalderingen inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og redegjørelser for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner i 2005. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 63,3 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet anslås til 70,6 mrd. kroner, som er drøyt 3,7 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett 2005. Dette tilsvarer den faktiske bruken av petroleumsinntekter som dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens petroleumsfond. Den reelle underliggende utgiftsveksten anslås til 2 pst. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2005 anslås til 283,0 mrd. kroner, som i sin helhet overføres til Statens petroleumsfond. Etter dekning av statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd, avsettes dermed netto 212,4 mrd. kroner i Petroleumsfondet. Etter renteinntekter og utbytte anslås det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond til 253,3 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005