Lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk)

Ot.prp. nr. 38 (2005-2006), Innst. O. nr. 38 (2005-2006), beslutning. O. nr. 47 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. O. nr. 38 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har på bakgrunn av et forslag fra regjeringen vedtatt at det offisielle navnet på Troms fylke skal endres til Troms eller Romsa. Dette innebærer at fylkesnavnet blir tospråklig (norsk og samisk). Endringen trer i kraft fra den tid Kongen (regjeringen ) bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 30.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006