Lov om endringar i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF)

Ot.prp. nr. 67 (2005-2006), Innst. O. nr. 49 (2005-2006), beslutning. O. nr. 54 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. O. nr. 49 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i foretaksregisterloven, regnskapsloven og enhetsregisterloven. Endringene i foretaksregisterloven og regnskapsloven innebærer at registrering, kunngjøring og avlevering av informasjon skal kunne skje elektronisk. Endringene i enhetsregisterloven innebærer en effektivisering av registrering i forhold til elektronisk kommunikasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2006