Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Ot.prp. nr. 48 (2005-2006), Innst. O. nr. 59 (2005-2006), beslutning. O. nr. 60 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 59 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS). Endringen innebærer at bilregistreringsmyndighetene får tilgang til å søke i Schengen informasjonssystem på opplysninger som gjelder bortkomne eller ugyldige registreringsbevis og nummerskilt for motorkjøretøyer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006