Lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.)

Ot.prp. nr. 88 (2005-2006), Innst. O. nr. 13 (2006-2007), beslutning. O. nr. 41 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. O. nr. 13 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny bestemmelse i åndsverkloven som gir opphavsmannen til et opphavsrettslig vernet kunstverk rett til vederlag ved profesjonelle vidersalg av originaleksemplar av verket (følgerett). Lovendringen legger opp til at avgiften på omsetning av billedkunst beholdes, men slik at det ikke må betales avgift for salg som omfattes av følgerettsordningen. Følgerettsordningen er utformet slik at den kun gjelder når salgsprisen uten merverdiavgift overstiger 3000 euro. Satsen settes til 5 prosent for den del av salgsprisen som ikke overstiger 50 000 euro. Stortinget har også vedtatt en harmonisering av avgiftsnivået etter kunstavgiftloven og nivået på følgerettsvederlaget. Det vises til Ot. prp. nr 101 (2005-2006). Stortingets vedtak ble i hovedsak fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006