Lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Ot.prp. nr. 4 (2006-2007), Innst. O. nr. 27 (2006-2007), beslutning. O. nr. 39 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. O. nr. 27 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i innsynsloven. Endringen går ut på å gi alle som ha fått innsyn i sin saksmappe i overvåkingspolitiet anledning til å inngi supplerende opplysninger. Disse opplysningene skal legges inn i sakens dokumenter uten noen form for kontroll.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006