Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Lodve Solholm og Ågot Valle om endringer i Stortingets forretningsorden (behandling av saker om konstitusjonelt ansvar)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Berit Brørby, Carl I. Hagen, Inge Lønning, Lodve Solholm Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (A), (SV) Innstilling avgitt 19.12.2006 Innst. S. nr. 107 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtatt endringer i Stortingets forretningsorden vedr. behandlingen av saker om konstitusjonelt ansvar. Som følge av den nye riksrettsordningen, overtar kontroll- og konstitusjonskomiteen protokollkomiteens funksjon som forberedende organ i Stortinget. Stortinget kan - med tilslutning fra en tredjedel av representantene - vedta at et nytt, uavhengig særorgan kalt Stortingets ansvarskommisjon - skal innlede undersøkelser med sikte på å avklare om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende mot noen. Kommisjonen skal avgi sin tilråding til Stortinget, og saken forberedes deretter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som avgir innstilling i påtalespørsmålet til Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007