Utbygging og finansiering av rv 255 Jørstad Segalstad bru med tilstøytande vegsystem i Oppland

St.prp. nr. 35 (2006-2007), Innst. S. nr. 144 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 144 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering til utbygging og finansiering av rv 255 frå Jørstad i Lillehammer kommune til Segalstad bru i Gausdal kommune med tilstøytande vegsystem. Kostnadsoverslaget er 252 mill. kroner, og alle prosjekta er føresett gjennomført i 2008-2009. Utbetringa vil føre til enklare og tryggare forhold for alle trafikantgrupper på strekninga. I tillegg vil tilhøva bli betra for dei som er busette i området. Det er stor lokal semje om å prioritere utbetring av rv 255 og delfinansiere utbygginga med bompengar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007