Kongekrabbe

St.meld. nr. 40 (2006-2007), Innst. S. nr. 143 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 143 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om nasjonal strategi for framtidig forvaltning av kongekrabbe. Stortinget slutter seg enstemmig til at fiskere sterkest berørt av bifangstproblemer får delta i kongekrabbefangst, til å avgrense kommersielt område mot nord, til å legalisere bifangst, og til tilskuddsordning for desimeringsfangst. Flertallet slutter seg til økt adgang for fiskere fra Øst Finnmark, til at folkevalgt regionalt nivå gis en rolle i forvaltningen,og til å innføre leveringsplikt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2008