Lov om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter)

Ot.prp. nr. 52 (2006-2007), Innst. O. nr. 85 (2006-2007), (), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 85 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt en endring i helseregisterloven som hjemler opprettelse av en sentral, elektronisk database med reseptopplysninger. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt at det ikke skal stilles krav om at direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i den nasjonale databasen for elektroniske resepter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007