Lov om endringar i friskolelova

Ot.prp. nr. 37 (2006-2007), Innst. O. nr. 88 (2006-2007), beslutning. O. nr. 97 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2007 Innst. O. nr. 88 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) jf. tidligere friskolelov fra 2003. For godkjenning kreves nå at skolene er opprettet på flg. grunnlag: religiøst grunnlag, anerkjent pedagogisk retning, internasjonalt, toppidrettsgymnas, norsk grunnskole i utlandet og særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. Lovvedtaket bygger på en avtale mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og Kristelig Folkeparti, som bl.a. sikrer de såkalte 6A-skolene. Stortinget har i et seinere møte (14.6.07) enstemmig vedtatt å be regjeingen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om tilskuddsordningenenår gjennomgangen av utregningsmodellen for skolene er gjennomført.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007