Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Ot.prp. nr. 41 (2006-2007), Innst. O. nr. 87 (2006-2007), beslutning. O. nr. 99 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2007 Innst. O. nr. 87 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å endre opplæringsloven og friskoleloven (privatskoleloven) på flere ulike punkter. Det er i begge lover bl.a. lovfestet at skolen skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press. Videre lovfestes skoleeiers ansvar å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring. Det samme gjelder plikten til å sørge for ulykkesforsikring for alle elever. I opplæringsloven er det gjort endringer i bestemmelsene om fag- og yrkesopplæring; de er bl.a. tilpasset Kunnskapsløftet. Yrkesopplæringsnemndas sammensetning noe endret. Endelig vedtok Odelstinget en ny § 3-11 i opplæringsloven om at departementet kan godkjenne en privat videregående skole når det foreligger en mellomstatlig avtale om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007