Stortingets ombudsmann for forvaltningens skriv datert 13. mars 2007 med forslag til lov for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. O. nr. 75 (2006-2007), beslutning. O. nr. 107 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. O. nr. 75 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 3. Bakgrunnen er oppfølging av Europarådets parlamentarikerforsamlings resolusjon 1516 (2006) om at nasjonale parlamenter skal sikre overvåkning og kontroll med forvaltningens implementering av avgjørelser fra Den europeiske menneskrettighetsdomstol (EMD). Lovendringen innebærer en ytterligere presisering og harmonisering i lovens ordlyd av at ombudsmannen skal bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007