Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer

Dokument nr. 3:7 (2006-2007), Innst. S. nr. 47 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 47 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:7 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer. I undersøkelsen kommer det frem at behovene for tjenester til barn og unge med psykiske problemer ikke dekkes godt nok. Det er store lokale variasjoner og samarbeidet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten fungerer dårlig. Ventetiden er lang mange steder og få pasienter får utarbeidet individuell plan slik de har krav på. Komiteen uttrykker i sin innstilling bekymring for situasjonen for denne pasientgruppen. Komiteen sier videre at det ikke er tilfredsstillende at det, på tross av føringer fra Stortinget og økonomiske prioriteringer, ikke er sikret et godt hjelpetilbud til barn og unge med psykiske problemer. Komiteen forutsetter at regjeringen gir arbeidet med å skaffe et slikt tilbud prioritet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007