Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporheten i de faglige tilrådninger som gis

Dokument nr. 3:9 (2006-2007), Innst. S. nr. 126 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. S. nr. 126 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport fra RIksrevisjonen. Rapporten omhandlet undersøkelse om Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis. Det ble påpekt flere svakheter i departementets forvaltningspraksis. En enstemmig komite understreker blant annet at rett til innsyn og sporbarhet av beslutningsprosesser er avgjørende for at Stortinget kan foreta en reell kontroll med forvaltningen. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008