Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)

Dokument nr. 3:10 (2006-2007), Innst. S. nr. 66 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 66 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:10 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll. Undersøkelsen viser at det fortsatt er betydelige forskjeller mellom kommunene i skatteoppkrevernes resultater og virkemidler både i innkrevingsarbeidet og i den stedlige arbeidsgiverkontrollen. Komiteen stiller på samme måte som Riksrevisjonen spørsmål om variasjonen i innkrevingsarbeidet er i overensstemmelse med Stortingets forutsetninger om likebehandling av skattytere og en effektiv innfordring av skatter. Komiteen minner om at den generelle skatteinnkreving fungerer godt og viser til det pågående arbeidet i regi av Finansdepartementet og Skatteetaten for å forbedre de forhold som er påpekt av Riksrevisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007