Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene

Dokument nr. 3:14 (2006-2007), Innst. S. nr. 33 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2007 Innst. S. nr. 33 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:14 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene. I undersøkelsen kommer det blant annet frem at flere embeter ikke oppfyller viktige resultatkrav innen helse- og sosialområdet, barnevern, utdanning, samfunnssikkerhet og beredskap. Det påpekes også at embetene har en stram ressurssituasjon og må gjøre vanskelige prioriteringer mellom viktige oppgaver, og at blant annet tilsyn og utviklingsoppgaver blir nedprioritert. I sin innstilling uttaler en enstemmig komite at Fornyings- og administrasjonsdepartementet må sørge for en realistisk budsjettering og for at det er samsvar mellom de oppgaver fylkesmennene får tildelt og de ressurser som stilles til disposisjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007