Endring i veglov

Ot.prp. nr. 15 (2007-2008), Innst. O. nr. 26 (2007-2008), beslutning. O. nr. 41 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.01.2008 Innst. O. nr. 26 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedteke eit tillegg i vegloven som gjer det mogeleg å nytte bompengar til tiltak for drift av kollektivtrafikk. Det er føresett at ei slik ordning er ein del av ein plan om eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde. Initiativet til endringa i vegloven har kome gjennom det lokale arbeidet med Oslopakke 3, der det blei fremma eit ønskje om å nytte bompengar til driftstiltak for kollektivtrafikken.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.01.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.01.2008