Trygdeoppgjeret 2008

St.prp. nr. 65 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.06.2008 Innst. S. nr. 305 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2008. Stortinget har besluttet å øke grunnbeløpet med kr 3 444 og settes til kr 70 256 med virkning fra 1. mai 2008. Dette utgjør en årsinntektsvekst på 5,5 pst. Særtillegget i folketrygden, ordinær sats, blir satt til 94. pst. av grunnbeløpet fra 1. mai 2008. Det vises til behandlingen av Ot.prp. nr. 64 (2007–2008) Om lov om endringer i folketrygdloven hvor Odelstinget vedtok i forbindelse med ordningen med garantert tilleggspensjon for unge uføre å øke de fremtidige pensjonspoengene fra 3,30 til 3,50 fra 1. mai 2008, jf. Innst. O. nr. 76 (2007–2008). Pensjonene for enslige minstepensjonister øker med 16 476 kroner til 136 296 kroner pr år. For ektepar der begge er minstepensjonister øker pensjonen med 31 896 kroner til 251 496 kroner pr år. Pensjonen til enslige unge uføre øker med 14 112 kroner til 173 532 kroner pr år. Økningen gjelder fra 1. mai 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008