Jordbruksoppgjøret 2008

St.prp. nr. 69 (2007-2008), Innst. S. nr. 320 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2008 Innst. S. nr. 320 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsflertallet har, mot stemmene til FrP og H, gitt sin tilslutning til en fremforhandlet avtale mellom staten og jordbruksorganisasjonene, representert ved Norges Bondelag og Norsk Bonde-og småbrukarlag. Avtalen har en ramme på 1,9 milliarder kr og gjelder for perioden 1.juli 2008 - 30.juni 2009 for målpriser og kalenderåret 2009 for bevilgninger over statsbudsjettet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008