Anmeldelse fra Tore Sandberg av tre høyesterettsdommere i anledning Fritz Moen-saken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.05.2008 Innst. S. nr. 235 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. henvendelse fra Tore Sandberg med begjæring om påtale for riksrett mot tre høyesterettsdommere i anledning Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 14. oktober 2004 i Fritz Moen-saken. Komiteens flertall bemerket i innstillingen at vitneobservasjonen fra vitne A var unøyaktig og uriktig gjengitt i kjæremålsutvalgets kjennelse, men anså ikke at dette ga grunnlag for å reise riksrettssak for brudd på konstitusjonelle plikter. Flertallet kom på denne bakgrunn til at det ikke forelå grunnlag for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon og rådde Stortinget til å henlegge saken. Stortinget vedtok å henlegge anmeldelsen. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, stemte for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon med anmodning om å foreta nødvendige undersøkelser for å klarlegge grunnlaget for ansvar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2008