Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Dokument nr. 3:7 (2007-2008), Innst. S. nr. 291 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 291 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en rapport fra Riksrevisjonen om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten. I rapporten kommer det frem at til tross for mange års planer og satsinger på IKT-utvikling i helsesektoren blir ikke de muligheter IKT gir godt nok utnyttet. Det blir særlig påpekt at systemer for bruk av elektronisk pasientjournal må tas i bruk i større utstrekning, for å få til bedre samhandling mellom aktørene i helsesektoren. Komiteen sier blant annet i sin enstemmige innstilling at Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for å ivareta sitt ansvar for å følge opp de nasjonale IKT-satsingene på helseområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008