Undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring

Dokument nr. 3:14 (2007-2008), Innst. S. nr. 76 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 76 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om opplæringstilbudet til voksne. I Riksrevisjonens undersøkelse kommer det frem at voksnes deltakelsen i tilpasset opplæring på grunn- og videregående skole, har vært lavere enn forventet. Mange kommuner har ikke slikt tilbud til sine innbyggere, og kunnskapen om rettighetene er dårlig. Det kommer også frem at fylkesmennene i liten grad fører tilsyn med i hvordan den lovfestede retten til tilpasset opplæring blir ivaretatt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sier blant annet i sin innstilling at dersom arbeidsledigheten stiger, vil voksne uten fullført grunnopplæring være en utsatt gruppe. Komiteen sier videre at den forutsetter at departementet følger opp tiltak for å forbedre ordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008