Nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet

Dokument nr. 3:16 (2007-2008), Innst. S. nr. 112 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 112 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon. Undersøkelsen viser at de nordiske samarbeidsorganene innenfor kraftsektoren i liten grad har hatt søkelys på reparasjonsberedskap og at de nasjonale kraftberedskapsmyndighetene så langt har hatt begrenset oppmerksomhet på utfordringer kyttet til større driftsforstyrrelser som fører til behov for ressursbistand fra andre land. Komiteen uttaler i innstillingen at den forutsetter at Olje- og energidepartementet følger opp utfordringene knyttet til reparasjonsberedskap som det nordiske kraftsystemet medfører. Komiteen har merket seg Riksrevisjonens konklusjoner og mener det er god grunn til at dette arbeidet får en tydeligere forankring hos de ansvarlige nyndighetene i de nordiske landene og at man ser et økt behov for nordisk samhandling vedrørende beredskap innen kraftforsyningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008