Forvaltningsrevisjonar

Dokument nr. 3:1 (2008-2009), Innst. S. nr. 113 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 113 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Av de ti forvaltningsrevisjonene som er gjennomgått, avsluttes åtte, mens to foreslås fulgt opp videre. Komiteen uttaler i sin innstilling at den støtter Riksrevisjonen i at åtte av sakene kan avsluttes. Komiteen er videre enig med Riksrevisjonen i at undersøkelsen av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark - Dokument nr. 3:12 (2003-2004) og undersøkelsen av Norges forkningsråds handlingsrettede programmer - Dokument nr. 3:6 (2004-2005) må følges videre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008