Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Ot.prp. nr. 53 (2008-2009), Innst. O. nr. 111 (2008-2009), beslutning. O. nr. 120 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 111 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lovendringer som innebærer at privat innførsel av alkoholholdige drikker blir tillatt. Vedtaket var enstemmig med unntak av romertall I, § 2-1 nytt tredje ledd som ble vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009