Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven og el-tilsynsloven

Ot.prp. nr. 65 (2008-2009), Innst. O. nr. 99 (2008-2009), beslutning. O. nr. 118 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 99 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstmmig vedtatt en lovendring som i hovedsak består av en presisering og tydligjøring av gjeldende brann- og eksplosjonsvernlov, blant annet for å sikre hjemmelsgrunnlaget for forskrifter som er gjenstand for revisjon, inkludert departemental myndighet til å pålegge kommunale forskrifter angående bruk av fyrverkeri. Endringer i el-tilsynsloven § 2 innebærer at elektriske anlegg, i tillegg til å utføres, drives og vedlikeholdes, skal prosjekteres slik at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009