Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet