Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven

Ot.prp. nr. 60 (2008-2009), Innst. O. nr. 74 (2008-2009), beslutning. O. nr. 86 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. O. nr. 74 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer yrkestransportlova og jernbaneloven som styrker de ansattes retter i kollektivtransporten. Dette medfører at reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstakeres retter ved overdragelse av virksomhet, skal gjelde tilsvarende i alle situasjoner med bruk av konkurranse. Videre har Odelstinget vedtatt å heve aldersgrensen på kjøreseddel fra 70 til 75 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009