Endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven

Ot.prp. nr. 63 (2008-2009), Innst. O. nr. 71 (2008-2009), beslutning. O. nr. 87 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. O. nr. 71 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven. Med lovendringene innarbeides EUs politikk når det gjelder "Passasjerrettighetsforordningen" (om togpassasjeres rettigheter) som trer i kraft fra 1. desember 2009. Videre innarbeides lokomotivførerdirektivet som gjelder endringer i sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet. Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen 5. februar 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009