Tjenesteloven

Ot.prp. nr. 70 (2008-2009), Innst. O. nr. 82 (2008-2009), beslutning. O. nr. 126 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. O. nr. 82 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Regjeringen om lov om tjenestevirksomhet. Loven gjennomfører europaparlaments-og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12.desember 2006 om tjenester i det indre marked (tjenstedirektivet) i norsk rett..

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009