Endringer i lov om verdipapirfond

Ot.prp. nr. 72 (2008-2009), Innst. O. nr. 107 (2008-2009), beslutning. O. nr. 124 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 107 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har enstemmig i tråd med Regjeringens forslag vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet, herunder - en ny bestemmelse i verdipapirfondloven som åpner for sammenslåing av verdipapirfond, - endringer i forsikringsvirksomhetsloven med sikte på å bedre konkurransen i markedet for fripoliser, pensjonskapitalbevis og individuelle pensjonsavtaler, - endring i regnskapsloven som innebærer at børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap, skal ha plikt til å utarbeide årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, - en presisering av at kravet i finansavtaleloven om samtykke fra låntaker dersom lånefordringen pantsettes eller overdras, ikke skal gjelde ved pantsettelse eller overdragelse av lånefordringen til Norges Bank og Bankenes sikringsfond, - enkelte tekniske endringer i verdipapirfondloven, foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, samt - navneskifte fra Kredittilsynet til Finanstilsynet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009